ATTEFALLSHUS REGLER – ARTIKELSERIE DEL 1

Tidigare har vi skrivit om smidigheten kring attefallshus som nu, enklare än förr, kan användas som ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på din tomt. Oavsett om du önskar ett attefallshus med loft eller källare, eller i form av garage, växthus eller till och med ateljé så behöver en rad regler följas. Nedan följer tre huvudsakliga regelområden som är viktiga att gå igenom innan du påbörjar ditt bygge.

Viktiga regler att beakta

1.     Regler gällande anmälan av komplementbostadshus

2.     Regler angående storlek och placering

3.     Regler gällande tillgänglighet

REGLER GÄLLANDE ANMÄLAN AV ATTEFALLSHUS

Generellt behövs inget bygglov, men en anmälan måste skickas in till din kommuns byggnadsnämnd. Då byggnadsnämnden kan kräva rivning av byggen som inte möter rådande krav är det viktigt att en skriftlig anmälan skickas in.  

Bifogat i anmälan behöver en ritning av ditt attefallshus skickas med. I ritningen av ditt attefallshus ska följande framgå:

–       Husväggarnas uppbyggnad

–       Placering av samtliga fönster och dörrar

–       Information om material som kommer att användas

Därtill behöver din anmälan även redogöra för vilka tekniska egenskaper som uppfylls. Med tekniska egenskapskrav avses främst säkerhet vid händelse av brand samt skydd mot buller, men även lämplighet gällande hygien, hälsa och miljö. En kontrollplan som innehåller kontroll av projektering samt bygg-och rivningsåtgärder ska också skickas med i din anmälan till byggnadsnämnden. Kontrollplanen ska på ett tydligt sätt beskriva av vem kontrollerna ska utföras och utifrån vad kontrollresultatet ska bedömas och jämföras.

Generellt krävs inget bygglov men värt att notera är att i de fall attefallshus planeras att uppföras på särskilt värdefulla platser eller miljöer, kan byggnadsnämnden komma att kräva bygglov. Liknande gäller om attefallshus önskas inom platser som är av särskilt intresse för Sverige eller för försvaret – är du osäker på detta så kontakta din hemkommun för mer information. Därtill krävs även tillstånd för bygge av attefallshus inom strandskyddsområde. Avståndet mellan land-och vattenområdet (hav, sjö och vattendrag) ska vara 100 meter. En dispens kan däremot erhållas om tomten där ett attefallshus ska uppföras redan är bebyggd. För att erhålla strandskyddsdispens behöver du skicka in en ansökan till din hemkommun som sedan fattar ett beslut och skickar hem det till dig.

REGLER ANGÅENDE STORLEK OCH PLACERING

Utöver regeln om att attefallshus enbart får uppföras på en tomt där det finns ett en-eller tvåbostadshus finns en rad tillkommande krav som måste uppfyllas. En viktig regel är att byggnaden ska uppföras i direkt anslutning till ett bostadshus, och enligt praxis får avståndet mellan bostadshuset och attefallshuset inte överskrida 31,3 meter. Därtill får ditt attefallshus inte överstiga en byggnadsarea om 25,0 m². Detta gäller även placeringar av flera attefallshus på en och samma tomt – den totala byggnadsarean av samtliga attefallshus får alltså inte ha en större omfattning än 25,0 m². Andra regler för placering av attefallshus som är viktiga att beakta är följande:

–       Placering av attefallshuset måste ske minst 4,5 meter från gräns. Med gräns avses exempelvis tomtgräns eller annan fastighetsgräns, men även gräns mot gata och väg. Undantag av denna regel tillåts om du har ett godkännande från dina grannar. Det finns inget formellt krav på att ett grannmedgivande ska vara skriftligt, men det kan ändå vara värt att erhålla ett skriftligt medgivande från dina grannar för tydlighetens skull. Därtill ska attefallshuset placeras minst 30,0 meter från omkringliggande järnväg.

–       Taknockshöjden får inte överstiga 4,0 meter. Detta innebär att avståndet från markens medelnivå till husets nock inte får vara mer är 4,0 meter. I de fall där attefallshus har ett platt tak och saknar nock ska taknockshöjden mätas upp till yttertakets högsta del.

–       Attefallshuset ska vara fristående. Denna regel innebär att huset inte får byggas ihop med ett en-eller tvåbostadshus, annat komplementbygge eller friggebod. Attefallshuset måste därmed stå som en fristående byggnad på tomten. Med ”byggas ihop” avses även byggen där husväggarna inte möts men byggs samman med gemensamt hustak. Krav på att attefallshus ska vara fristående gäller även när attefallshus planeras att byggas ihop med en byggnad på grannens tomt.

REGLER GÄLLANDE TILLGÄNGLIGHET OCH HANDIKAPPANPASSNING AV ATTEFALLSHUS

I de fall där attefallshuset ska användas som ett komplementbostadshus måste bygget följa regeln om tillgänglighet och användbarhet. Detta innebär att huset ska innehålla liknande, om inte samma, funktioner som finns i en bostad – det vill säga utrymme och möjlighet för förvaring, inredning, kök och personlig hygien såsom toalett och dusch. Du ska med andra ord känna dig minst lika hemma i ditt attefallshus som du hade gjort i ett en-eller tvåbostadshus.

Kompletterande till kravet om tillgänglighet ska attefallshus som planeras att användas som varaktigt komplementboende för personer med nedsatt rörelse-och orienteringsförmåga vara anpassat för rådande nedsättningar och omständigheter. Regeln om handikappanpassning redogör för principen om att husytan ska förenkla och inte hämma individens frihet i det egna hemutrymmet. Personer med rullstol ska exempelvis kunna ta sig runt i bostaden utan hinder – då är svängrum och breda dörrar extra viktigt. Likaså ska trösklar och andra nivåskillnader ses över då dessa kan ställa till det för personer med nedsatt rörlighet. En bra tumregel är att anpassa bostaden efter individen som ska nyttja den – vissa kräver mer noggrannhet kring allergiska besvär, medan andra har ett större behov av öppna och fria ytor.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nyheter

Våra senaste aktiviteter, byggen och erbjudanden. Vill du hålla dig uppdaterad?

ATTEFALLSHUS MED SOLCELLER

Vid valet av attefallshus finns det en rad saker som är värda att tänka på. Man bör fundera på vad attefallshuset ska användas till, ifall …

Läs mer »

BYGGANMÄLAN FÖR ATTEFALLSHUS

Att investera i ett nytt attefallshus innebär många fördelar och möjligheter. Dessa är tydligast på mindre sommarställen där det i dagsläget ofta bara byggs små …

Läs mer »

UPPVÄRMNING FÖR ATTEFALLSHUS

De allra flesta väljer att installera en värmekälla av något slag till sitt attefallshus. Vi ska här redogöra för olika uppvärmningsalternativ, så att du kan …

Läs mer »

VAD KOSTAR ETT NYCKELFÄRDIGT ATTEFALLSHUS?

En viktig faktor när man ska investera i ett attefallshus är kostnaden. Vad bör man räkna med för slutpriser, och vad är viktigt att tänka …

Läs mer »

SJU TIPS FÖR DIG SOM PLANERAR ATT BYGGA ATTEFALLSHUS MED BASTU & SPA

Ett attefallshus är en byggnad som ger många olika möjligheter. Det handlar om att fundera över vad som behövs för att underlätta livet. Så länge …

Läs mer »

GRUNDLÄGGNING – ATTEFALLSHUS

Attefallshus kan byggas med en rad olika grunder, som har olika fördelar i olika situationer. Vilka grundtyper finns det, och vilken ska jag välja till …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS – VINTERBONAT

Många tänker på attefallshus som en gäststuga eller en sommarbostad, men ett attefallshus kan vara så mycket mer! Boytan kan användas året runt med rätt …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS 30 KVM – TIPS FÖR DIG SOM VILL BYGGA STÖRRE

Boverket har gjort en utredning och lämnat ett förslag om nya attefallsregler. Vi får därför ofta frågan om vad den nya regleringen kan komma att …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS MED LOFT

Attefallshus får vara max 25 kvadratmeter och kan byggas på fastigheter där det finns en befintlig huvudbyggnad. Då höjden får uppgå till fyra meter är …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS REGLER – ARTIKELSERIE DEL 1

Tidigare har vi skrivit om smidigheten kring attefallshus som nu, enklare än förr, kan användas som ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på din tomt. Oavsett …

Läs mer »

UTHYRNINGSREGLER – ARTIKELSERIE DEL 2

Attefallshus har bara på några år ökat snabbt. Med attefallshus har många fastighetsägare fått en möjlighet att tjäna lite extra inkomster på att hyra ut …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS MED KÄLLARGRUND – ARTIKELSERIE DEL 3

Grundregler för attefallshus Ett Attefallshus är ett hus som inte får överstiga 25 kvadratmeter. Detta innebär att man måste utnyttja ytan optimalt för att skapa …

Läs mer »
Close Menu